fbpx

ไทธนบุรีฯ ร่วมลงนาม 16 หน่วยงาน ยกระดับ 36 ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 คุณอรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์ ผู้บริหาร บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขั้นก้าวหน้า “Premium Product of Thailand” พร้อมกับ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ,สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัทเขาใหญ่ พาโนราม่า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ,บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด,และบริษัท เอิร์ธแคร์ อินโนซิส จำกัด

โดย บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนด้านการตลาดต่างประเทศ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นอันมาจากความสำเร็จของโครงการ “โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน” ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือทำกับ 16 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดน่าน เริ่มผลิตเป็นลำไยอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน พร้อมสนับสนุนตลาดผู้รับซื้อทำให้มีพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอินทรีย์เพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีผลผลิตที่สามารถใช้นวัตกรรมทางการเกษตรในการแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดี สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร และเป็นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยที่ถูกต้อง ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดผลิตผลทางการเกษตรขั้นต้น สู่งานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อให้เกิด” Premium Product of Thailand ” ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ 9 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 36 ผลิตภัณฑ์

ขอบคุณที่มา: https://today.line.me/th/v2/article/epN0rD