fbpx

เกี่ยวกับเรา

สิ่งที่ ไทธนบุรี ทำ

ไทธนบุรี คัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้สินค้าระดับสุดยอดพรีเมี่ยมของประเทศไทยจากกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรองระดับนานาชาติ และมีผลงานการวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับ อีกทั้งมีการยืนยันผลลัพธ์และพิสูจน์จากผู้ใช้จริงแล้ว

เราตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่พื้นฐานการเพาะปลูก ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรให้ทำการเกษตรนวัตกรรม และอินทรีย์แบบองค์รวม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เราติดตามสังเกตการณ์ ตั้งแต่การปรับปรุงดิน การเลือกวัตถุดิบ ปุ๋ยที่ใส่ แหล่งน้ำที่ใช้นำมาเพาะปลูก รวมไปถึงการดูแลให้ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และทีมตรวจสอบเฉพาะทาง

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีคุณภาพระดับสุดยอดพรีเมี่ยม ซึ่งบรรจงคัดสรรเป็นอย่างดี เพื่อมานำเสนอสู่ผู้บริโภคได้อย่างภาคภูมิใจ

วิสัยทัศน์ ไทธนบุรี

ไทธนบุรี

เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม สุดยอดพรีเมี่ยมของไทยอันเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือได้อันดับ 1 ในใจคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก

พันธกิจ ของ ไทธนบุรี

1

ส่งเสริม ฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆให้เกษตกรเกิดการเรียนรู้อย่างครบวงจรและนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2

คัดสรร  สุดยอดผลิตผลทางการเกษตรจากแปลงเกษตรนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและเกษตกรที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

3

พัฒนา นำผลิตผลเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นต้นเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด

4

ต่อยอด นำผลิตภัณฑ์ขั้นต้นมาบูรณาการและเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาหารระดับโลก

5

นำเสนอ
สินค้าทางการเกษตรขั้นก้าวหน้าในรูปแบบของ “ผลิตภัณฑ์สุดยอดพรีเมี่ยมของไทย” ออกสู่สายตาผู้บริโภคทั่วโลก