fbpx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงชัยภูมิ”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นส.อรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์ ผู้บริหารบริษัท ไทธนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะนักศึกษาระดับสูงเพื่อการสร้างชาติรุ่น 10 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการ จว.ชัยภูมิ นายกอบชัย บุณอรณะ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เกษตรอินทรีย์(ติดปีก)สร้างชาติ และะเป็นที่ปรึกษาในการคิดค้นและนำเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงชัยภูมิ” โดยร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพและสถาบันการสร้างชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (Leadership for Change Chaiyaphum) และพัฒนาบุคลากรของจังหวัดให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด โดยนำผู้นำในแต่ละพื้นที่จำนวน 64 คนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

โดยใช้หัวข้อยุทธศาสตร์การสร้างชาติด้วย CCS ตามแนวคิดของท่านศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เพื่อขับเคลื่อนจว.ชัยภูมิให้เป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนอีกด้วย