fbpx

ผู้คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Immu Xtract

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยผู้มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก “ผู้ครํ่าหวอดในวงการงานวิจัยมานานกว่า 20 ปี” สร้างผลงานวิจัยให้กับประเทศมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 200 ชิ้น

ผลงานของท่านโดดเด่น และได้รับการยอมรับจนถูกนำมาตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างแพร่หลาย อีกทั้งผลงานยังสามารถนำมาต่อยอดทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คน และสังคม จนได้รับการยกย่องชื่นชม

โดยท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะบุคคลอันทรงคุณค่าด้านนวัตกรรมของโลกในหลากหลายประเทศ